FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


Ezen az oldalon a ritkabetegseg-sgz.hu weboldalra („Honlap”) látogató Internet felhasználókra vonatkozó felhasználási feltételek találhatók.

Kérjük, a Honlap böngészésének megkezdése előtt figyelmesen olvassa át a jelen Felhasználási Feltételeket.

A Honlap megnyitásával, illetve annak böngészésével Ön kifejezésre juttatja, hogy (i) elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket és (ii) azokkal fenntartás nélkül egyetért. A Honlap használatával, böngészésével Ön elfogadja, hogy az oldalt az itt leírtak szerint, saját felelősségére használhatja. Ha nem ért egyet a Felhasználási Feltételekkel, kérjük, tartózkodjon a Honlap használatától.

Az alábbiakban ismertetett feltételeket a Sanofi bármikor jogosult egyoldalúan – a módosított feltételek közzététele útján, a felhasználók külön értesítése nélkül – megváltoztatni, ezért javasoljuk, hogy minden egyes alkalommal, amikor visszatér a Honlapra, a böngészés megkezdése előtt olvassa át újra az aktuálisan irányadó Felhasználási Feltételeket.

A Honlap utolsó frissítésének dátuma: 2022.07…….


1. Rólunk – a Honlap tulajdonosa

A Honlap és annak tartalma a SANOFI-AVENTIS Zrt. (1138 Budapest, Váci út 133. „E” épület 3. emelet; cégjegyzékszám: 01 10 043308) tulajdonát képezi (gyógyszerinformációs szolgálat: +36 1 505 0055), a Honlapot a Sanofi üzemelteti. E-mailben a következő címen veheti fel velünk a kapcsolatot: kapcsolat@sanofi.com.


2. A Honlap célközönsége

Ez az oldal kizárólag magyarországi felhasználók számára készült. Bár a Honlap oldalai hozzáférhetőek lehetnek más ország felhasználói számára is, a közölt információk kizárólag Magyarország területén történő felhasználás céljára készültek.


3. Szellemi tulajdon

A Honlapon és a rajta található anyagokon (ideértve a szövegeket, képeket, ábrákat és egyéb anyagokat) található szellemi alkotások (ideértve a védjegyeket, logókat és domain neveket is) a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védik és azok a Sanofi, vagy kapcsolt vállalkozásai (együtt: „Sanofi Csoport”) tulajdonát képezik, vagy azok felhasználására a Sanofi Cégcsoport jogosult. Az ezen az oldalon található valamennyi szerzői alkotás szerzői jogi védelemben részesül szerte a világon.

A Sanofi Csoport előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlapon található anyagokat vagy azok egyes részeit lemásolni, többszörözni, megváltoztatni, ismételten közzétenni, letölteni, eltorzítani, továbbítani, vagy bármilyen módon terjeszteni. Ettől eltérő felhasználás kizárólag a jogszabályok által lehetővé tett mértékben – ideértve az 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) IV. fejezete rendelkezéseit (szabad felhasználás) – megengedett, mely alapján Ön a személyi számítógépére saját részére magánhasználatra, nem kereskedelmi felhasználás céljából letöltheti az itt közzétett anyagokat, feltéve, hogy tiszteletben tartja a szellemi alkotások felhasználásának jogszabályban rögzített korlátait és az egyéb jogszabályi előírásokat (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a gyógyszerekkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikációra vonatkozó rendelkezéseket).

Ön köteles gondoskodni arról, hogy a következő nyilatkozatszöveg megjelenjen a jelen Honlap tartalma egészének vagy egy részének bármely, a fentiekkel összhangban engedélyezett, másolatán: „Szerzői jog © 2022 Sanofi. Minden jog fenntartva".

Az ezen az oldalon közzétett szövegek, képek, látványelemek vagy egyéb anyagok minden engedélyezett másolatát – függetlenül attól, hogy azok a Honlap részét képezik, vagy azon keresztül érhetők el – semmilyen módon nem szabad torzítani, módosítani vagy megváltoztatni.

Ezen az oldalon semmi sem értelmezhető úgy, hogy a Sanofi Csoport vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdona (beleértve a szabadalmakat, védjegyeket és szerzői jogokat) vonatkozásában engedélyt vagy jogot biztosítana a felhasználók számára.

A Sanofi Csoport fenntartja a jogot, hogy peres úton érvényesítse a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait azok megsértése esetén.


4. Az információ természete

Ez a honlap bizonyos ritka betegségekkel kapcsolatos, laikusok számára is hozzáférhető információkat tartalmaz.

A Sanofi fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa a Honlap tartalmát.


5. Egészségügyi információk

A Honlapon betegséggel, egészségügyi problémákkal, illetve életmóddal kapcsolatos információk találhatók. Mindezek az információk csak tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik a kezelőorvosa/gyógyszerésze/más egészségügyi szakember által adott tanácsokat. A Sanofi a Honlapon elhelyezett tartalmakért az irányadó jog (ld. a jelen Felhasználási Feltételek 12. pontja) vonatkozó előírásai szerint felel.


6. Kapcsolatok más weboldalakkal

Ez a Honlap más webhelyekre vezető hivatkozásokat (linkeket) tartalmazhat - beleértve a Sanofi Csoport más webhelyeit is. A más webhelyekre és a harmadik felek által biztosított forrásokra mutató hivatkozások kizárólag az Ön tájékoztatását szolgálják. A Sanofinak nincsen ellenőrzési joga az ilyen linkekről elérhető, mások által üzemeltetett weboldalak vagy források felett és ennélfogva nem felel azokért, illetve a használatukból, vagy az azokhoz való hozzáférésből származó károkért. A Honlap és az idegen weboldal közötti kapcsolat létezése semmiképpen nem jelenti azt, hogy a Sanofi bármi módon is elfogadná a weboldal tartalmát vagy azt, amire a tartalmat esetleg felhasználják.

Az Ön felelőssége megtenni a szükséges óvintézkedéseket annak megelőzése érdekében, hogy számítógépe vagy eszközei ne sérüljenek vagy szennyeződjenek meg támadások, vírusok vagy más technológiailag káros anyagok, illetve harmadik fél jogellenes magatartása miatt.

Külső webhelyek is tartalmazhatnak a Honlapunkra vezető hivatkozásokat (linkeket). Ilyen link nem létesíthető a Sanofi kifejezett, előzetes engedélye nélkül. A Sanofi nem vonható felelősségre azért, ha a más megbízásából üzemeltetett külső webhely nem érhető el, és a Sanofi nem vizsgálja felül, nem ellenőrzi, nem hagyja jóvá, és nem felel az ilyen külső webhelyen közölt vagy azon keresztül elérhető tartalomért, hirdetésért, termékért vagy egyéb anyagért.


7. Személyes adatok és egyéb információk

A Sanofi teljes mértékben tisztában van azzal, hogy a digitalizáció korában milyen fontos a magánélet, illetve a személyes adatok védelme és elkötelezett aziránt, hogy megfelelő szintű intézkedésekkel óvja mindazon személyek adatait, akikkel kapcsolatba kerül. Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi irányelveket és a Süti irányelveket annak érdekében, hogy bemutassuk, a Sanofi milyen módon biztosítja a személyes adatok megfelelő védelmét.


8. A felelősség korlátozása

A Sanofi mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Honlapon közzétett információk pontosságát és naprakészségét és betartsa a hatályos jogszabályokban foglalt előírásokat. A Sanofi fenntartja a jogot, hogy bármikor, a felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a Honlap tartalmát. Ennek ellenére, a Sanofinak nem áll módjában szavatolni a Honlapon található valamennyi információ kapcsán, hogy azok mindenkor pontosak, precízek, naprakészek vagy teljesek. Erre tekintettel a Sanofi mind a honlap tartalmával, mind az ahhoz való hozzáféréssel vagy ennek lehetetlenségével kapcsolatban kizárja a felelősségét (ide nem értve a szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozásért való felelősséget), így különösen nem felel az alábbiakért:
  • A Honlapon található információk pontatlanságáért vagy hiányosságáért;
  • A Honlapon található információk vagy anyagok megváltoztatását eredményező illetéktelen behatolás következtében keletkezett kárért;
  • Általánosságban semmilyen olyan kárért – függetlenül annak okától, eredetétől vagy következményeitől, még ha a Sanofi előre látta is a kár bekövetkeztét –, amely azért történt, mert:
    • Ön elérte ill. nem érte el a Honlapot,
    • használta, vagy képtelen volt használni a Honlapot (ideértve, ha a kárt támadás, számítógépes vírusok vagy más technológiailag káros anyagok okozták, amelyek megfertőzhették az Ön számítógépes berendezéseit, számítógépes programjait, adatait vagy egyéb védett anyagait a jelen Honlap Ön általi használata során vagy a rajta elhelyezett anyagok letöltése miatt, vagy bármely hozzá kapcsolódó weboldalon)
    • Ön felhasználta a Honlap által közvetve vagy közvetlenül közölt információkat.
A felelősségkorlátozás nem mentesíti a Sanofit a hatályos magyar és uniós jogszabályokban foglaltak betartása alól.


9. A Honlap elérhetősége

Ön tudomásul veszi, hogy (i) technikailag nem lehetséges, hogy a Honlap hibátlanul működjön, és hogy ezért a Sanofi nem vonható felelősségre, (ii) a hibák a Honlap ideiglenes elérhetetlenségét eredményezhetik, és (iii) a Honlap működését a Sanofi hatáskörén kívül álló körülmények – pl. a Sanofi és az Ön illetve más rendszerek és hálózatok közötti átviteli és telekommunikációs kapcsolatok – károsan befolyásolhatják. A Sanofi és/vagy beszállítói időről-időre, ideiglenesen vagy állandó jelleggel módosíthatják, ill. megszakíthatják a Honlap vagy annak egyes részei elérhetőségét, hogy karbantartást végezzenek azon és/vagy tökéletesítsék vagy megváltoztassák a Honlapot. A Sanofi nem felelős a Honlap elérhetőségének módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszakításáért.


10. Vírusok, illetve hacker- és egyéb, információs rendszerek elleni támadások

A Sanofi minden általában elvárható intézkedést megtesz a Honlap informatikai biztonsága érdekében, de nem áll módjában garantálni, hogy a Honlap teljes mértékben biztonságos, illetve mentes a hibáktól és a számítógépes vírusoktól. Az Ön felelőssége megtenni a szükséges óvintézkedéseket annak érdekében, hogy az Ön számítógépes rendszere, illetve eszközei a támadások, vírusok vagy más, technológiailag káros anyagok, illetve harmadik fél jogosulatlan hozzáférése következtében ne károsodjanak.

Aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe – a Honlapba, az ahhoz tartozó szerverbe, illetve hozzá kapcsolódó egyéb szerverbe, számítógépbe vagy adatbázisba – adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűncselekményt követ el a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény értelmében. A Sanofi ezen túlmenően is minden, az információs rendszereit érintő jogsértést jelent az illetékes jogalkalmazó hatóságoknak, és együttműködik velük azáltal, hogy felfedi előttük a támadó személyazonosságát, ha azt ismeri. Ilyen jogsértés esetén a támadónak az oldal használatára vonatkozó jogosultsága azonnal megszűnik.


11. Irányadó jog és joghatóság

A Honlapra és annak tartalmára a magyar jog irányadó. A Honlappal vagy tartalmával kapcsolatos esetleges eljárást a vonatkozó jogszabály szerint illetékes magyar bíróság előtt kell lefolytatni.


12. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a jelen használati feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az ilyen rendelkezések nem befolyásolják a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét, illetve végrehajthatóságát.